RECENT STORIES

TSAN Mentorship Program

964441_632360956793822_1704648175_o

ผู้สนใจเป็น Mentor (พี่เลี้ยง) คลิ๊กที่นี่

ผู้สนใจเป็น Mentee (ผู้ต้องการคำปรึกษา) คลิ๊กที่นี่

โครงการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

 รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่มาใหม่กับรุ่นพี่และศิษย์เก่า

2. ช่วยพัฒนานักเรียนที่มาใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวกับการเรียนและการใช้ชีวิตใน เนเธอร์แลนด์ รวมถึงได้รับข้อมูล คำแนะนำ ที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนสำหรับอนาคต

3. สร้างช่องทางให้นักเรียนไทยและศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่รุ่นน้อง รวมถึงได้พัฒนาตนเองในด้านการถ่ายทอดความรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย

Mentee (น้องใหม่)

1. นักเรียนไทยที่มาใหม่

2. นักเรียนไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ

3. นักเรียนไทยที่ต้องการผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ได้รับคำแนะนำในการวางแผนอนาคตและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ จากพี่เลี้ยง ที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านนั้นๆ พร้อมกับได้ทำความรู้จักกับคนไทยที่อยู่ในสายการศึกษา/สายงานเดียวกันเพิ่มขึ้น

 

Mentor (พี่เลี้ยง)

นักเรียนไทยและศิษย์เก่าที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์และมีประสบการณ์และความรู้ในด้านต่างๆ

1. ด้านการศึกษา – ปริญญาตรีปี 3 ขึ้นไป รวมถึงผู้จบการศึกษาแล้วและยังอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์

2. ด้านการทำงาน – พนักงานบริษัท หรือ เจ้าของกิจการ ในเนเธอร์แลนด์

3. ทั่วไป – ผู้มีคุณวุฒิที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นานกว่า 2 ปี

 

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ได้พัฒนาความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง (coaching) ความสามารถในการให้คำแนะนำและการสื่อสาร  รวมถึงมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ความสามารถของตนเองแก่น้องๆ และได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาอนาคตของน้องและเพิ่มความเข้มแข็งกับกลุ่มนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์

 

วิธีดำเนินการ

1. เปิดรับสมัครผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการ

2. ทีมงานทำการ จับคู่พี่เลี้ยงและน้องใหม่ (พี่เลี้ยง 1 คนอาจมีน้องใหม่ได้หลายคน 1) จากข้อมูลที่ผู้ร่วมโครงการกรอกมา ตามความเหมาะสม

3. ทีมงานแจ้งผลการจับคู่พี่เลี้ยงและน้องใหม่ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

4. พี่เลี้ยงและน้องใหม่ เริ่มติดต่อกัน

4.1 ความถี่ในการติดต่อตามแต่จะตกลงกัน แต่พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการควรมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับน้องใหม่

4.2 รูปแบบการติดต่อตามแต่จะตกลงกัน อาจเป็นการนัดพบ โทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ

5. ทีมงานทำการประเมินผลโครงการ เมื่อจบระยะเวลาของโครงการ (6 เดือน)

6. การสิ้นสุดโครงการ

6.1 ครบกำหนดระยะเวลา

6.2 น้องใหม่ รู้สึกว่าพี่เลี้ยงไม่สามารถให้ข้อมูลตามความคาดหวัง

6.3 พี่เลี้ยง หรือ น้องใหม่ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

7. โครงการไม่มีค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: