RECENT STORIES

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ปี 2557/2558

ในปีนี้มี จากผู้ถูกเสนอชื่อทั้งหมด 2 คน มีผู้ตอบรับการทาบทามและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ 1 คน คือ

นาย สิริโรจน์ กาญจนพรปรีชา (แฮม) 

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผุ้ลงสมัครครับ

(เนื่องจากมีผู้ลงสมัครคนเดียว การลงคะแนนจึงจะเป็นการลงคะแนนแบบ รับรอง/ไม่รับรองแทน ซึ่งรายละเอียดในการลงคะแนนจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ)

รายละเอียดผู้สมัคร

10173302_10202921094500885_926795500_n

ชื่อ นาย สิริโรจน์ กาญจนพรปรีชา (Siriroj Kanjanapornpreecha)

วันเดือนปีเกิด: 24/10/1992

กำลังศึกษา: ระดับปริญญาตรี, หลักสูตร Electrical and Electronic Engineering,

สถาบัน: Saxion University of Applied Sciences  เมือง: Enschede

@@@@@@@@@@

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายกสมาคมฯ 2 ประการ

สามารถ Download CV ฉบับเต็มได้ที่นี่ Siriroj–CV for TSAN

1. องค์กร/ชื่อกิจกรรม: กรรมการนักเรียน และประธานนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ช่วงเวลา:

 • กรรมการนักเรียน: ปีการศึกษา 2553
 • ประธานนักเรียน: ปีการศึกษา 2554

บทบาทของท่านในองค์กร/กิจกรรม:

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างครูและนักเรียนและเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน
 • อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

2. องค์กร/ชื่อกิจกรรม: กรรมการคณะบริการสภาเด็กและเยาชนกรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลา:

 • ปีพ.ศ.2554-2555

บทบาทของท่านในองค์กร/กิจกรรม:

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

 

@@@@@@@@@@

10156458_10202921102981097_1477280598_o

จุดแข็ง/จุดอ่อนในการทำงาน

จุดแข็ง:

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี: ทำให้การประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น
 2. มีความรับผิดชอบและการวางแผนที่ดี: ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์
 3. มีความยืดหยุ่น: การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น แม้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในบางครั้ง
 4. รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น: เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้เห็นแนวความคิดที่หลากหลาย และหาทางเลือกที่เลือกที่ลงตัวสำหรับทุกคน

จุดอ่อน:

 1. มีประสบการณ์น้อย: ยังเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆไม่ครอบคลุม ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้มีความรู้และประสบการณ์
 2. ความคาดหวังและตั้งเป้าหมายสูง: ทำให้เป็นคนวิตกกังวลและกดดันตัวเองในการทำงาน

@@@@@@@@@@

Vision: หากท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ เมื่อหมดวาระ ท่านอยากเห็นชุมชนนักเรียนไทย/สมาคมนักเรียนไทยเป็นอย่างไร? 

มีความตั้งใจที่อยากให้สมาคมนักเรียนไทยเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาของนักเรียนไทยทุกคน อยากเห็นชุมชนนักเรียนไทยมีความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีเสมือนพี่น้องที่คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยากเห็นสมาคมฯมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นตัวกลางระหว่างภาคองค์กรภายนอกกับนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์

Policies: ท่านมีแนวทาง/นโยบาย อย่างไร หรือจัดกิจกรรมอะไร

 • มีการสานต่อแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการรุ่นที่ผ่านมา
 • มีการจัดกิจกรรมที่สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยให้มากขึ้น เช่น งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ หรือ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ
 • ส่งเสริมการให้นักเรียนไทยมีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและสังคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: