RECENT STORIES

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2558/2559

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2558

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ประจำปีการศึกษา 2558/2559

จากการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนฯ ณ สถานทูตไทย กรุงเฮก ในวันเสาร์ที่ 14 พย.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า นายสิริโรจน์ กาญจนพรปรีชา ได้รับการรับรองให้เป็นนายกสมาคมฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คน และบัตรเสีย 1 ใบ จากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 41 คน (เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า 7 คน เลือกตั้งวันจริง 34 คน)

ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งขอบคุณผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลามาในครั้งนี้

(นางสาวพรรณวษา  สุริยะ)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(นางสาวอภิชญา  เพ็ชรจันทร์)

กรรมการการเลือกตั้ง

(นางสาวญาดา ผลึกมณฑล)

กรรมการการเลือกตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: