RECENT STORIES

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2559/2560

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2559

เรื่อง ประกาศชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ประจำปีการศึกษา 2559/2560 และเสนอนโยบาย

ในปีนี้ มีผู้ตอบรับการทาบทามและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ 3 คน คือ

1. นางสาวชุติกาญจน์ คงมา (ข้าวซอย)
2. นายศิริวัฒน์ ยอแสงทอง (ไอซ์)
3. นายวศิน ผลชีวิน (ล้ำลึก)

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัคร

candidates-information

หมายเลข 1

( Download CV ฉบับเต็ม :  chutikancv_for_tsan วิดีโอแนะนำตัว : https://youtu.be/6fbF2lC8f-U )

14958118_10207529475091273_1161034235_o

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ                       ชุติกาญจน์ คงมา (ข้าวซอย)
วันเดือนปีเกิด       29 พฤษภาคม 2536
กำลังศึกษา          ระดับปริญญาโท
หลักสูตร              Double award: Master of Arts (MA) in International Hospitality & Service Management plus a Master of Science International Hospitality & Service Management (Awarded by the University of Derby)
สถาบัน                 Stenden University เมือง Leeuwarden

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายกสมาคมฯ

องค์กร/ชื่อกิจกรรม: Assumption University Toastmaster Club
ช่วงเวลา: 2557-2558
บทบาทในองค์กร/กิจกรรม:

 • ประธาน ทำหน้าที่ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งทำงานร่วมกับประธานชมรมต่างมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดในการจัดกิจกรรมหลากหลายอันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในทักษะต่างๆให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงดูแลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
 • ดำรงตำแหน่งประธานในกิจกรรม Toastmaster International Speech Contest
 • ภาวะผู้นำ สร้างแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจ ให้กับสมาชิกทั้งไทย และนานาชาติ เพื่อนำทีมบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

องค์กร/ชื่อกิจกรรม: คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ช่วงเวลา: 2553-2554
บทบาทในองค์กร/กิจกรรม:

 • ประธานนักเรียน ทำหน้าที่ ติดต่อประสานงานภายนอกและภายใน ผู้นำการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในตลอดปีการศึกษา
 • สานโครงการต่อจากอดีตประธาน เพื่อพัฒนากิจกรรม และทักษะ ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนนักเรียน และโรงเรียน รวมทั้งเป็นตัวแทนนักเรียนในโอกาสต่างๆ

องค์กร/ชื่อกิจกรรม: ประธานนายกสมาคมสโมสรโรตารี่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ช่วงเวลา: 2552-2553
บทบาทในองค์กร/กิจกรรม:

 • ประธานนายกฯ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้นำจัดกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในชนบท ในประเทศไทย ดูแลการประสานงาน และกิจกรรมโดยภาพรวมในแต่ละโครงการ

จุดแข็ง/จุดอ่อนในการทำงาน

จุดแข็ง

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี: ทำให้การติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประสานงานภายนอกและภายในเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. มีจุดมุ่งหมายความตั้งใจและ ความรับผิดชอบที่ดี: ทำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินไปตามแผนอย่างราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์
 3. มีความซื่อสัตย์และความจริงใจ: ทำให้การทำงานกับทุกคนเป็นไปได้ราบรื่น การทำงาน และผู้ร่วมงานมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแต่ละงาน
 4. รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น: ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ประสานงาน และนักเรียนไทย ทำให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย และร่วมกันหาทางเลือกที่ลงตัวที่สุดสำหรับทุกคน

จุดอ่อน

 1. มีประสบการณ์น้อยในระบบการทำงานของสมาคมฯ แต่มั่นใจว่า สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว
 2. ชอบวิตกกังวล เพราะเป็นผู้ที่ใส่ใจรายละเอียด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสูง เพื่อให้การทำงาน และผลของงานดำเนินไปอย่างมืออาชีพ และบรรลุตามเป้าหมาย

Vision: หากท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ เมื่อหมดวาระ ท่านอยากเห็นชุมชนนักเรียนไทย/สมาคมนักเรียนไทยเป็นอย่างไร?

มีความตั้งใจอยากให้สมาคมนักเรียนไทยเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาของนักเรียนไทยทุกคน นักเรียนทุน นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือนักเรียนทุนทรัพย์ส่วนตน ทั้งปริญญาตรี โท เอก ก็ดี อยากเห็นชุมชนนักเรียนไทยกระชับความสัมพันธ์ มีความรัก ความอบอุ่น ความมีน้ำใจ และความสามัคคีเสมือนพี่น้องที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสุดท้าย อยากเห็นสมาคมฯมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเป็นตัวกลางระหว่างภาคองค์กรต่างๆ และนักเรียนไทย อีกทั้งอยากเห็นสมาคมฯ มีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ได้ทั่วถึงในชุมชนนักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์

Policies: ท่านมีแนวทาง/นโยบายอย่างไร หรือจัดกิจกรรมอะไร

 1. มีการสานต่อแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการที่ผ่านมา
 2. มีการจัดกิจกรรมที่สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เช่น งานกีฬากระชับความสัมพันธ์ หรือการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ และจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และได้พบปะ สืนสานวัฒนธรรมไทยขณะอยู่ต่างแดน อีกทั้งอยากให้สมาคมนักเรียนไทยมีโอกาสพบปะนักเรียนไทยในเขตพื่นที่เพื่ออัพเดต และกระชับความสัมพัธ์ เรื่องเรียนและชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะทำให้การติดต่อ และความสัมพันธ์ ระหว่างสมาคมฯ และนักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ทั่วถึง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมการให้นักเรียนไทยมีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและสังคม

หมายเลข 2

( Download CV ฉบับเต็ม :  siriwatcv_for_tsan  วิดีโอแนะนำตัว : https://youtu.be/Y3XnGFsxs_Q)

14976480_10202481827284940_8183909912426936382_o

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ                       ศิริวัฒน์ ยอแสงทอง (ไอซ์)
วันเดือนปีเกิด       24 ธันวาคม 2539
กำลังศึกษา          ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร              International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB)
สถาบัน                 Erasmus University Rotterdam

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายกสมาคมฯ

องค์กร/ชื่อกิจกรรม: สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN)
ช่วงเวลา: 2558-2559
บทบาทในองค์กร/กิจกรรม:

 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • Administrator ของ Facebook Page “TSAN Connect” และ Facebook Group “Thai Student Association in the Netherlands (TSAN)” และหนึ่งในผู้ดูแลเว็บไซต์ของสมาคมฯ
 • คณะกรรมการงาน “กีฬาตรีสัมพันธ์ กำแพงหอหันเกมส์ (FrieND 2016)”

องค์กร/ชื่อกิจกรรม: คณะกรรมการ IBEB Committee, Economic Faculty Association Rotterdam (EFR)
ช่วงเวลา: 2559
บทบาทในองค์กร/กิจกรรม:

 • จัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาหลักสูตร International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB) ณ Erasmus University Rotterdam
 • เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆของสมาคม รวมถึงการทำงานต่างๆในฐานะคณะกรรมการของสมาคม

จุดแข็ง/จุดอ่อนในการทำงาน

จุดแข็ง

 1. มีประสบการณ์การทำงานกับทางสมาคมฯ มาก่อน ทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
 2. มีความทะเยอทะยาน พร้อมที่จะทำงานในทุกๆด้านหากสามารถทำให้องค์กรหรือตนเองมีการพัฒนาขึ้น
 3. มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินงานได้เป็นขั้นตอนชัดเจน
 4. รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำไปสู่ความคิดใหม่ๆที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้ในอนาคต

จุดอ่อน

 1. ด้วยความที่คุณวุฒิและวัยวุฒิยังไม่สูงนัก อาจทำให้ประสบปัญหาในการประสานงานกับบุคคลที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่า
 2. เป็นคนวิตกกังวลในการทำงานจากการตั้งความคาดหวังที่สูง และรู้สึกผิดหวังได้ง่ายเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. ด้วยความที่เป็นผู้ยึดมั่นในระเบียบแบบแผนมาก ทำให้ความยืดหยุ่นในการทำงานอาจไม่เท่าผู้อื่น อาจทำให้รู้สึกไม่ดีหากการดำเนินงานไม่เป็นไปดังแผนที่วางไว้

Vision: หากท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ เมื่อหมดวาระ ท่านอยากเห็นชุมชนนักเรียนไทย/สมาคมนักเรียนไทยเป็นอย่างไร

ผมคาดหวังว่า หากผมได้เป็นนายกสมาคมฯ ในวันที่ผมหมดวาระลง ผมอยากให้สมาคมฯเป็นสิ่งที่นักเรียนไทยทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และที่กำลังจะมาศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์ นึกถึงเป็นอันดับแรกในยามที่ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือ อยากเห็นสมาคมฯดำเนินงานอย่างเป็นระบบสมกับที่เป็นสมาคมนักเรียนไทย รวมถึงอยากเห็นชุมชนนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์เป็นเหมือนหนึ่งครอบครัวใหญ่ ที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และทำงานพัฒนาชุมชนนี้ไปด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี และสุดท้าย ผมอยากให้สมาชิกทุกๆคนสามารถพูดได้ด้วยความภาคภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันอบอุ่นนี้

Policies: ท่านมีแนวทาง/นโยบายอย่างไร หรือจัดกิจกรรมอะไร

Slogan ของนโยบายชุดนี้คือ “TSAN: By everyone, for everyone” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การทำงาน และการพัฒนาสมาคมฯโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯนั้น ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ได้มากที่สุด

นโยบายถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. การปรับปรุงโครงสร้างของสมาคมโดยรวมให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
  1. วางแผนผังองค์กรและระบบสมาชิกใหม่ เพื่อให้มีความเป็นระบบในการทำงาน
  2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการผ่านทางการทาบทามและสอบถามความสมัครใจ เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯมีทั้งผู้ที่มีความสามารถในการทำงาน และผู้ที่สมัครใจจะทำงาน
  3. ปรับปรุงกฏระเบียบของสมาคมฯให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของสมาคม รวมถึงยึดถือและปฏิบัติงานภายใต้กฏระเบียบของสมาคมฯ
  4. เปิดบัญชีธนาคารแยกสำหรับการดำเนินงานของสมาคมฯโดยเฉพาะ
  5. นำระบบผู้ประสานงานเมือง (City Coordinator) กลับมาใช้ เพื่อให้การประสานงานภายในเมืองสะดวกยิ่งขึ้น และเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น
 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยทุกชั้นปี
  1. นำ TSAN Seminar และ TSAN สัญจรกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้มีกิจกรรมทั้งทางวิชาการและทางสันทนาการ
  2. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดงานกีฬาระหว่างสมาคมนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ดั่งที่เคยเกิดขึ้นในงาน FrieND 2016
  3. ส่งเสริมการให้นักเรียนไทยมีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยการแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมใด ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคนได้มากที่สุด
  4. ทำให้เว็บไซต์ TSAN Know-How (เว็บไซต์แนะนำวิธีการใช้ชีวิตตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเนเธอร์แลนด์ จนถึงการเดินทางกลับไทย) และ TSAN Connect (เว็บไซต์บทความต่างๆจากนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์) กลับมา Active อีกครั้ง มีการรับสมัครนักเขียนประจำเว็บไซต์ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจะมาศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์
 3. การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
  1. เปลี่ยนชื่อ Facebook Page จากเดิม TSAN Connect เป็น TSAN เพื่อให้สะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กรมากขึ้น
  2. ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสมาคมให้มีความเป็นทางการและใช้งานง่าย อัพเดทข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์มากขึ้น จด Domain ใหม่ tsan-online.com เพื่อให้สมาชิกจำได้ง่ายกว่า
   Domain ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (thaistudentsdotnl.wordpress.com)
  3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากโพสต์และโปสเตอร์ เช่น คลิปวีดีโอ
  4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์ เช่น งาน Thailand Grand Festival รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์หรือ Workshop
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
  1. มีการสานต่อแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการรุ่นที่ผ่านมา ที่ได้สร้างเครือข่ายไว้กับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอื่นๆ (เช่น สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์) รวมถึงเครือข่ายกับสมาคมนักเรียนชาติ ASEAN ในเนเธอร์แลนด์ (เช่น PPI Belanda) อาจมีการขยายความร่วมมือสู่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป
  2. มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ และชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์

หมายเลข 3

( Download CV ฉบับเต็ม : wasincv_for_tsan  วิดีโอแนะนำตัว : https://youtu.be/LAJdXxrPPTk)

13719680_10157205338800026_6789324577475107873_o-1

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ                       วศิน ผลชีวิน (ล้ำลึก)
วันเดือนปีเกิด       2 มิถุนายน 2533
กำลังศึกษา          ระดับปริญญาโท
หลักสูตร              Bioinformatics
สถาบัน                 Wageningen University เมือง Wageningen

จุดแข็ง/จุดอ่อนในการทำงาน

ทำงานเร็ว เป็นระบบ กล้าตัดสินใจ แต่ใจร้อนและขาดความละเอียดอ่อน

Vision: หากท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ เมื่อหมดวาระ ท่านอยากเห็นชุมชนนักเรียนไทย/สมาคมนักเรียนไทยเป็นอย่างไร

 1. คนที่กำลังจะมา สะดวกสบายในการหาข้อมูลเพิ่มขึ้น
 2. คนที่อยู่รู้จักกันมากขึ้น

Policies: ท่านมีแนวทาง/นโยบายอย่างไร หรือจัดกิจกรรมอะไร

 1. จัดการข้อมูลในเว็บไซต์
 2. ตั้งตัวแทนประจำเมือง / มหาลัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
 3. เที่ยว
 4. ติดต่อบริษัทเพิ่มเติม เพื่อโอกาสทางอาชีพ
 5. เสวนาตามโอกาส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: