รายชื่อประธานาธิบดี

2547 –  2549   นายธนวรรษ เทียนสิน (บอย)
นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ระดับปริญญาเอก
สาขา Veterinary Epidemiology & Economics ณ Utrecht University

2549 – 2551   นายฉัตรโชติ ทิตาราม (บิ๊ก)
นักเรียนทุนรัฐบาล ระดับปริญญาเอก
สาขา Veterinary Medicine ณ Utrecht University

2551 – 2552   นางสาวสวลักษณ์ สุวรรณวงษ์ (อิ๋ว)
นักเรียนทุนส่วนตัว ระดับปริญญาโท
สาขา Management, Economics & Consumer Studies ณ Wageningen University

2552 – 2553   นายกู้เกียรติ ทุดปอ (เค)
นักเรียนทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ระดับปริญญาเอก
สาขา Medical Sciences ณ Radboud University Nijmegen Medical Centre

2553 – 2554   นายชล บุนนาค (ชล)
นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
สาขา เศรษฐศาสตร์ ณ Vrije Universiteit Amsterdam

2554 – 2556   นายปัญญา แซ่ลิ้ม (อาร์ม)
นักเรียนทุนอานันทมหิดล ระดับปริญญาเอก
สาขา Animal Breeding and Genetics ณ Wageningen University

2556 – 2557   นายชล บุนนาค (ชล)
นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
สาขา Institute for Environmental Studies ณ Vrije Universiteit Amsterdam

2557 – 2559   นายสิริโรจน์ กาญจนพรปรีชา (แฮม)
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) ระดับปริญญาตรี
สาขา Industrial Engineering and Management ณ University of Groningen

2559 – 2560  นายวศิน ผลชีวิน (ล้ำลึก)
นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาโท
สาขา Bioinformatics ณ Wageningen University

2560 – ปัจจุบัน ภญ. ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท)
นักเรียนทุน Orange Tulip Scholarship และทุน Holland Scholarship ระดับปริญญาโท
สาขา Clinical and Psychosocial Epidemiology ณ University Medical Center Groningen