เกี่ยวกับ

โครงการ “TSAN Know-How” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนในเมือง Rotterdam (TSIR – Thai Students in Rotterdam) ซึ่งมี พี่โอม Rotterdam เป็นต้นไอเดียว่า อยากจะให้มีศูนย์กลางของข้อมูลการใช้ชีวิตในเมือง Rotterdam ให้นักเรียนไทยรุ่นใหม่ๆสามารถเข้ามาศึกษากันได้ จะได้ลดเวลาการลองผิดลองถูกได้ หลังจากนั้น สิทธิ์ Rotterdam จึงได้สร้างระบบ Mind Map บน Internet เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล ซึ่งได้ความช่วยเหลือจาก น้องหนึ่ง, หยัน, ภัค, จ๊ะ, พี่ทราย, พี่โอม เป็นคณะผู้สร้างเนื้อหากลุ่มแรก หลังจากนั้น จึงได้รับการขยายผลจากข้อมูลในระดับ “เมือง (Rotterdam)” มาเป็นระดับประเทศ และจึงมาเป็นเว็บไซต์ “TSAN Know-How” โดยคำแนะนำของพี่อาร์ม (นายกฯสมาคมปี 2555) และพี่ชล เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักเรียนใหม่ โดยเฉพาะน้องๆทุน ODOS ที่จะมาศึกษาในช่วงเดือน ก.ย. 2555 หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากเพื่อนๆชาว TSAN ทั่วทุกเมืองเป็นต้นมา

จุดประสงค์ของบล็อกนี้ มีไว้เพื่อรวบรวม “องค์ความรู้” ในการใช้ชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง รวมไปจนถึงเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆที่นักเรียนไทยพึงรู้

เพื่อบรรลุจุดประสงค์หลักของเว็บ จึงทำให้รูปแบบของบล็อกนี้ จะเน้นไปที่ “การให้ข้อมูล” มากกว่า “ความสละสลวยของภาษา” เพื่อทำให้การสื่อสารนั้น มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเร็วที่สุด และได้ข้อมูลที่จำเป็นมากที่สุด

ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้แวะเวียนเข้ามา ทั้งมารับความรู้ต่างๆไปใช้ และเข้ามาแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ชุมชนนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ ด้วยความศรัทธาว่า “สังคมจะยั่งยืนได้ เมื่อมีการให้ ควบคู่ไปกับการรับ”

ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้นี้ ให้กับนักเรียนไทยรุ่นใหม่ๆ ที่จะเดินทางมาในเนเธอร์แลนด์ ในอนาคตต่อๆกันไป

*** Disclaimer: ข้อมูลในเว็บนี้อาจมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดได้ ผู้อ่านทุกท่านจึงไม่ควรยึดถือข้อมูลเหล่านี้เป็นหลัก แต่ให้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆเพิ่มเติมกับแหล่งข้อมูลต้นทางอีกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญมากๆเช่น ข้อกฎหมาย และการเงิน คณะผู้จัดทำเว็บนี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูลในเว็บนี้ในทุกกรณี ***