ประวัติศาสตร์

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ส.น.ท.น.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนไทย ทั้งในด้านการสนับสนุนการเตรียมตัวมาเรียน การอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์ และเตรียมความพร้อมหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้เรายังมุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักเรียน นักวิชาการและนักวิจัยชาวไทยที่มาศึกษาหรือทำงานวิชาการในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ส.น.ท.น.ยังเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในการปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น เช่น หอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮกและสมาคมนักเรียนไทยอื่นๆในยุโรป

Thai students association in the Netherlands (TSAN) has been officially established since 2006 as a non-profit student organisation. Its aims are to be an entity that hosts beneficial activities for Thai students in order to support life of Thai students before, during, and after their stay in the Netherlands, and to strengthen relationship and collaboration among Thais, including students, researchers, academic visitors, and Thai people living in the Netherlands. TSAN is also a representative of Thai student interacting with other organisations such as NTCC, the Royal Thai Embassy to the Hague, Thai students associations in other countries in Europe, and Dutch society etc.